מדיניות פרטיות - אוביה

מדיניות פרטיות מעודכנת ליום 9 בינואר, 2022.

 1. מבוא

אוביה (להלן: "אוביה"), שמענה הרשום בהרכבת 68, תל אבי, מכבדת את הפרטיות שלך (להלן: "מדיניות הפרטיות"), ועל מנת לסייע לה לשמור על פרטיותך הינך (להלן: "המשתמש") מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של אוביה.  

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחסת לגברים ונשים כאחד.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר האינטרנט של אוביה (להלן: "האתר"), ואם אינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

כל שימוש ו/או פעולה מכל סוג שהוא באתר, לרבות אך לא רק, ביקור ו/או גלישה באתר, מהווה הסכמה מלאה, ללא סייג, מצד המשתמש להוראות מדיניות הפרטיות של אוביה. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מונחים אשר אינם מוגדרים במדיניות הפרטיות, משמעותם הינה כפי שהם מוגדרים במסגרת תנאי השימוש. יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין מדיניות הפרטיות לבין תנאי השימוש באתר, יגבר האמור בתנאי השימוש.

אוביה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן, לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות בכל זמן. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך שימושך באתר, על אף השינויים במדיניות הפרטיות, משמעו הסכמה לשינויים אלו.

 1. כשירות

אתר זה לא מיועד לילדים מתחת לגיל 18 ולמשתמשים שאינם בעלי כשרות משפטית להתקשר עם אוביה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי תנאי השימוש של האתר. אם המשתמש מתחת לגיל 18 או אינו כשיר משפטית כאמור, הוא אינו רשאי להשתמש באתר. אם נודע להורה או לאפוטרופוס כי הילד שלו או החוסה שבאפוטרופסותו מסר לאוביה מידע אישי ללא הסכמת ההורה או האפוטרופוס (לפי הענין), עליו ליצור קשר עם אוביה בכתובת שצוינה בעמוד הבית באתר.  אם יוודע לאוביה שילד או חוסה מסרו לאוביה מידע אישי ללא אישור, אוביה תפעל למחיקת כל מידע כזה מקבציה. אוביה שומרת את הזכות לבקש הוכחת גיל וכשרות משפטית מהמשתמש לשביעות רצונה על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא רשאית לסרב לרשום משתמש, או להשהות חשבון משתמש קיים, עד שגילו של המשתמש ו/או כשרותו המשפטית יוכחו לשביעות רצונה של אוביה.

 1. סוג המידע שנאסף ודרך האיסוף

המידע אשר עשוי להיאסף באמצעות האתר מתחלק לשני סוגים:

מידע אישי שניתן לזיהוי- שירותים מסוימים הניתנים באתר, טעונים מסירת והזנת מידע אישי של המשתמשים, לרבות אך לא רק, שם, גיל, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, עיסוק, מידע פיננסי, פרטי כרטיס אשראי, גובה השקעה/גיוס שמעוניין המשתמש לבצע, הרגלי צריכה ובילוי, אופי עסקאות וניירות ערך בהם מעוניין המשתמש ועוד; במקרה של חברות המבקשות לגייס כספים ממשקיעים באמצעות האתר, מידע זה עשוי לכלול פרטים על אותן חברות, לרבות שם, מען רשום, מספר חברה, דוחות כספיים, תכנית פיננסית, מידע בנוגע למוצריה ו/או שירותיה, נושאי המשרה שלה, קנייניה הרוחניים, נכסיה, הסכמים שהיא צד להם ועוד (כל האמור לעיל יקרא ביחד להלן: "מידע אישי"). איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע יימסר על ידי המשתמש בצורה וולונטרית. לדוגמה, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, מענה לשאלות באתר ו/או ביצוע השקעה באמצעות הפלטפורמה באתר.

מידע אישי שלא ניתן לזיהוי- מידע סטטיסטי באופיו, אשר אינו מזהה את המשתמש אישית, לרבות, אך לא רק, כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה. דרכי האיסוף של מידע זה כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני תקשורת, שימוש בעוגיות (cookies) (ראה פירוט להלן), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלש המשתמש באתר (להלן: "מידע סטטיסטי").

 1. קבצים זמניים ("קוקיס")

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מהאתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש סוגר את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש.

ניתן להורות לדפדפן, להפסיק לקבל "עוגיות", או לשאול את המשתמש לפני קבלת "עוגיה" מהאתר בו הוא מבקר. עם זאת, נטרול ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 1. המטרה לשמה מבוקש המידע

המידע בנוגע למשתמשים נשמר על ידי אוביה במאגר המידע שלה, בין אם ישירות על ידי אוביה ובין אם על ידי נותן שירותים.

אוביה עשויה להשתמש במידע אישי ו/או במידע סטטיסטי של משתמשי האתר, בין היתר, לצרכים המפורטים להלן: שיפור יישומי האתר, התוכן והשירותים הניתנים בו; ניהול חשבונות המשתמשים; רישום לשירותים הניתנים באתר; פיקוח ובירור מגבלות הגיוס וההשקעה של משתמשים, אספקת שירותים פיננסים, לרבות אך לא רק, גבייה והחזר של כספי ההשקעה; ניהול ההשקעה לאחר סיום ההצעה; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים למשתמש באתר; הצגת שאלות ו/או מענה עליהן; ניהול מחקר בדבר השימוש באתר ובשירותיו, לרבות ניתוחים סטטיסטים של השקעות, נתונים לגבי אופי העסקאות שביצע המשתמש, הגנה מפני מעשי הונאה ו/או תרמית; דיוור ישיר וקשר עם משתמשי האתר; מתן שירות בקשר עם השירותים הניתנים באתר; ניהול מועדון משתמשים.

בנוסף, אוביה רשאית לעשות שימוש במידע אישי על מנת לשלוח למשתמשים עדכונים, מיילים, עלונים, חומרי שיווק או קידום מכירות, והכול בכפוף לזכות המשתמש להודיע לאוביה בכתב על רצונו שלא ייעשה שימוש כאמור.

השימוש במידע כמפורט לעיל, יכול שייעשה על ידי אוביה ו/או מי מטעמה ו/או ספק שירותים, ובלבד שקיבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.

המידע האישי שתמסור לאוביה יישמר במאגר מידע של החברה, אשר נרשם כדין.

האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

 1. סודיות, אבטחה ופרטיות המידע של המשתמש

אוביה נוקטת באמצעים לאבטחת מידע בהתאם לדרישות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017. אף כי אמצעים אלו נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אוביה, אוביה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי שירותי האתר והמידע האגור בו ובאמצעותו, יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה בלתי מורשית או פגיעה.

אוביה אינה יכולה לאבטח את מחשביה ו/או מאגרי המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, בעשותו שימוש באתר המשתמש מביע הסכמתו כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אוביה ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות.

צפייה באתר ו/או הזנה לאתר של תכנים מסוימים עשויים לחייב שימוש בסיסמה (אחת או יותר). המשתמש נדרש לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על סודיות הסיסמה, ובכלל זה לא לגלותה לאחרים, לא לאפשר לאחרים שימוש באתר באמצעותה, להשתמש בסיסמה שאינה קלה לניחוש וכן להחליפה מעת לעת. בעשותו שימוש באתר, המשתמש מביע הסכמתו, כי יישא באחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או לאוביה או מי מטעמה, עקב כך שלא נקט באמצעים הדרושים לשמירת סודיות הסיסמה ו/או כל פרט מזהה אחר של המשתמש.

 1. אמצעי זהירות נגד הודעות דואר אלקטרוני מזויפות

הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מאוביה, אשר במסגרתן מתבקש מקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הנכלל בהודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמהות, כתובת דוא"ל, מספרי חשבון וכדומה), תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון. הקישור בהודעה עשוי להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של אוביה ממנה כביכול נשלחה ההודעה. בדרך זו, מנסים גורמים שונים להשיג שלא כדין את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונו.

למען הסר ספק, אוביה מבהירה כי החובה לעדכן נתונים ומידע אישי חלה על המשתמש בלבד, וכי בדרך כלל אוביה איננה נוהגת לפנות למשתמשים באמצעות דוא"ל ולבקשם לעדכן את פרטיהם האישיים ו/או למסור את הקוד האישי הסודי שלהם, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור פרטים אישיים הקשורים לשימוש באתר לאף גורם.

לנוחיות המשתמש, ועל מנת לשמור ולהגן על הפרטים המזהים אותו באתר, אוביה ממליצה לאמץ את הכללים הבאים:

 • כניסה לאתר באופן ישיר באמצעות הקלדת כתובת, ללא שימוש בקישורים.
 • בחינה קפדנית של הודעות הדוא"ל המכילות קישור לאתר, והימנעות מעדכון פרטים מזהים או אישיים בעקבות הודעת דוא"ל שהתקבלה.
 • אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שהתקבלה מאוביה, נא להודיע מיידית לאוביה בכתובת המצוינת בעמוד הבית באתר.
 1. שיתוף, פרסום ומסירת תכנים באתר

חלקים מסוימים באתר כוללים פונקציות המאפשרות למשתמשים לשתף, לפרסם או למסור תוכן באמצעות האתר. התוכן המוצג באתר ניתן AS IS, כפי שנמסר לאוביה ו/או פורסם באתר על ידי המשתמש או מי מטעמו, ואין לראות בו כל מצג או התחייבות של אוביה או מי מטעמה כלפי המשתמשים. המשתמש מתחייב כלפי אוביה וכלפי יתר המשתמשים כי התוכן ששיתף, פירסם או מסר באמצעות האתר, הינו מדויק, מלא ונכון, וכי הוא רשאי לשתפו ו/או לפרסמו, והכול בכפוף לתנאים הבאים:

 • אין לשתף, לפרסם או למסור באמצעות האתר כל תוכן או חומר שהוא סודי, משמיץ, מעליב, מפר, פורנוגרפי, מגונה או בלתי חוקי באופן אחר או דוחה, ואין להשתמש באתר עבור כל מכתבי שרשרת, דואר זבל, חומר "ספאם" או כל צורה אחרת של דיוור המוני, אלא אם וככל שיש הרשאה כדין לעשות זאת; בשיתוף, פרסום או מסירת תכנים ו/או מידע לפרסום, המשתמש מקנה לאוביה זכות שאינה מוגבלת בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה.
 • אין לשתף, לפרסם או למסור שלא כדין באמצעות האתר כל תוכן או חומר המהווים זכויות קנין רוחני של צד שלישי, אלא אם וככל שיש הרשאה כדין לעשות זאת; בשיתוף, פרסום או מסירת תכנים ו/או מידע לפרסום, המשתמש מקנה לאוביה זכות שאינה מוגבלת בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה.
 • אין לשתף, לפרסם או למסור באמצעות האתר כל תוכן או חומר האסור על פי כל חקיקת הגנת נתונים ופרטיות; ו-
 • באמצעות האתר, המשתמש רשאי לשתף, לפרסם או למסור חומר שהינו בבעלותו בלבד, או שיש למשתמש הזכות למוסרו.

אוביה רשאית, ללא הודעה מוקדמת, לסרב להעלות תוכן שמשתמש מסר באתר, למחקו או להסירו, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם סיבה או בלי סיבה כלשהי וללא חובת הנמקה או הסבר.

אוביה אינה מתחייבת כי התוכן ששותף, פורסם, או נמסר על ידי משתמשי האתר הינו נכון או מלא. הליך שיתוף, פרסום או מסירת תוכן לאתר מתנהל ללא מעורבות אדם, ואוביה אינה יכולה לאמת את זהות מעלה התוכן ולבחון את אמיתות התוכן ומהותו טרם פרסומו. לכן, אוביה ממליצה למשתמשי האתר לבצע בדיקת נאותות עצמאית לגבי התוכן המופיע באתר, ולבקש הבהרות לגבי התוכן או מידע נוסף לזה המופיע באתר, לפני ביצוע כל פעולה או שימוש באתר.  

בעשותו שימוש באתר, המשתמש מביע את הסכמתו לשפות את אוביה מפני כל אובדן, הפסד, אחריות, תביעה, נזק או הוצאה שייגרמו לה ושנובעים מהפרת התחייבות זו על ידו.

 1. נתוני צד שלישי

המשתמש מתחייב כי אם ייעשה שימוש בנתונים השייכים לצדדים שלישיים, יעשה כן רק לאחר שיתן הודעה על כך לכל אותם צדדים שלישיים ויקבל את הסכמתם לשימוש.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

אוביה עשויה לשתף מידע אודות המשתמש באתר עם חברות שונות שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. ככל שאוביה תשתף מידע אודות המשתמשים עם חברות שונות מעבר לאמור לעיל, תעדכן אוביה את מדיניות פרטיות זו, ותציין את שמה של החברה לה סופק המידע, והמטרות שלשמן סופק מידע כאמור.

אוביה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של משתמש, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לצורך המטרות המפורטות בסעיף 5 לעיל;
 • לצורך וידוא ואימות התחיבויותיו והצהרותיו של המשתמש;
 • לצורך פיקוח ובירור מגבלת הגיוס וההשקעה של משתמשים באתר;
 • לצורך השתתפות המשתמש בהצעה והנפקת ניירות ערך מוצעים על שמו של המשתמש;
 • במקרה שאוביה תשכור את שירותיו של צד שלישי כדי לספק ולנהל את השירותים הניתנים באתר. לצד שלישי כאמור, תהיה גישה מוגבלת למידע של המשתמש להיקף הנדרש לצורך ביצוע שירותיו בלבד;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין אוביה שתחייב חשיפת פרטים;
 • אם המשתמש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי;
 • אם אוביה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר ו/או נכסיו לגורם אחר כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, או הוראות מדיניות פרטיות אחרות אשר דומות מהותית.
 • בכל מקרה אחר בו מחוייבת אוביה להעביר מידע בהתאם להוראות הדין.

ככל שאוביה תשתף מידע אישי אודות המשתמשים עם חברות שונות מעבר לאמור לעיל, אוביה תיידע את המשתמשים שפרטיהם יועברו, ותציין בפניהם את פרטיה של החברה לה יסופק המידע, והמטרות שלשמן נדרשת העברת מידע כאמור.

 1. מחיקת המידע

אם המשתמש ירצה שמידע המזהה אותו אישית יימחק ממאגרי המידע של אוביה, עליו ליצור עם אוביה קשר בכתובת שצוינה בעמוד הבית של האתר, ולציין בכתב כי הוא מעוניין שמידע מסוים אותו יזהה בהודעתו, השמור במאגרי המידע של אוביה, יימחק. אוביה מתחייבת למחוק את המידע האישי של המשתמש אשר זוהה כאמור ולא לעשות בו שימוש לצרכי האתר. מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של אוביה אינה מונעת שימוש במידע סטטיסטי שנאסף לפי האמור לעיל. המשתמש מבין ומסכים כי כתוצאה מבקשתו זו, עלולה אוביה שלא להיות מסוגלת להעמיד את שירותיה לאותו משתמש, ולכן המשתמש פוטר אותה מכל אחריות לכך.

אוביה רשאית לשמור העתק של הרישומים של המשתמש כנדרש על פי חוק או לצרכים עסקיים חוקיים.

 1. קישורים לאתרים אחרים

באתר עשויים להיות מוצגים קישורים לאתרים אחרים בניהול או בבעלות צד שלישי, וכן מאפיינים של רשתות חברתיות (להלן: "מאפייני רשת חברתית") אשר מופעלים או מאפשרים אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות. לאוביה אין כל אחריות לגבי התכנים המוצגים באתרים אחרים ו/או בקשר לקיומם, או בשימוש במאפייני רשת חברתית המצויים באתר. כל שימוש של משתמש באתרים הללו ובמאפייני רשת חברתית, הינו באחריות המשתמש בלבד, ובכפוף למדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות או האתרים האחרים בהם הינו מבקר. על המשתמש לוודא כי קרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים כאמור.  

יודגש, כי לעניין הקישורים המוצגים באתר, לא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה הקישור טרם השימוש בו.

אוביה רשאית, אם יעשה המשתמש שימוש במאפייני רשת חברתית, למסור נתונים אודות המשתמש לאנשי הקשר שלו, ולהיפך, על מנת שיוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. במסגרת זה, אוביה רשאית למסור את שם המשתמש ותמונת הפרופיל שלו במדיה החברתית, וכן פרטים ומידע אישי אחר כמתבקש וכנהוג באותם אתרים.

המשתמש מסכים בזאת כי בשימושו במאפייני הרשת החברתית, הרשתות החברתיות או הפלטפורמות המפעילות מאפיינים אלו עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובתIP  של המשתמש, מידע סטטיסטי ואף עשויות לשתול קבצים זמניים ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות, הכול בהתאם למדיניות הפרטיות הקבועה באותה רשת חברתית או פלטפורמה המפעילה את מאפייני הרשת החברתית. השימוש במאפייני רשת חברתית מאפשר שיתוף מידע עם קבוצת אנשים מסוימת, בהתאם להגדרות שקבע המשתמש מול הרשת החברתית או הפלטפורמה המספקת או מפעילה את מאפייני הרשת החברתית.

בעשותו שימוש באתר המשתמש מביע את הסכמתו, כי אוביה או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק שיגרם לו, בקשר עם שימושו בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר במצוי באתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים.

 1. מאגרי מידע

המשתמש מבין ויודע כי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע, וכי מסירת המידע תלויה ברצונו החופשי לקבל את השירותים מאוביה ו/או על ידי מי מטעמה, ונעשית בהסכמתו בלבד. המשתמש מאשר כי המידע אודותיו, בין שנמסר ו/או יימסר על ידו ובין אם יימסר ממקורות או מגופים אחרים, יוחזק ויישמר, כולו או חלקו, במאגרי המידע של אוביה ו/או אצל מי מטעמה אשר יהיו רשאים לעשות כל שימוש במידע למטרות הנזכרות במדיניות פרטיות זו.  

המשתמש מסכים כי אוביה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך פנייה אליו בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים הניתנים על ידי אוביה ו/או על ידי צדדים שלישיים, לרבות בדרך של דיוור ישיר, מסרונים, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא"ל.

 1. זכות עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע של אוביה. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה בכתב לתקן את המידע או למוחקו. מצאה אוביה כי יש לבצע השינויים בשל האמור לעיל, תודיע על כך למשתמש ו/או לכל מי שקיבלה ממנו את המידע.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי אוביה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע של אוביה, כי אז אותו משתמש זכאי, על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו אותו יזהה בהודעתו יימחק ממאגר המידע של אוביה, לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסויימים, והכול לפרק זמן מוגבל או קבוע. אוביה תפעל בקשר למידע אשר זוהה כאמור בהתאם לאמור בדרישת המשתמש, ותודיע למשתמש כי פעלה לפי דרישתו. אם אוביה לא תודיע למשתמש בתוך 30 יום מיום קבלת הדרישה, כי פעלה לפי דרישתו, רשאי המשתמש לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שהותקנו על פי חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

המשתמש מבין ומסכים כי כתוצאה מבקשתו זו, עלולה אוביה שלא להיות מסוגלת להעמיד את שירותיה לאותו משתמש, והוא פוטר אותה מכל אחריות לכך.

 1. תחולת מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של אוביה חלה על כל השירותים שמציעה אוביה באתר, אך אינה חלה על שירותים או תכנים של צדדים שלישיים.

מדיניות הפרטיות של אוביה אינה מכסה את נוהגי הטיפול במידע של צדדים שלישיים המאוזכרים באתר או כאלו שמפרסמים את שירותי אוביה, ועשויים להשתמש בקבצי עוגיות ובטכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת להציע ולהציג בפני המשתמש מודעות רלוונטיות.

 1. מידע שיווקי

אוביה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, מידע שיווקי המותאם לתחומי העניין של אותו משתמש, ובכלל זה פרסומות, היצע מוצרים, והכול בהתאם להוראת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 40), תשס"ח-2008. המשתמש רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו של מידע שיווקי כמפורט בסעיף זה.

 1. צור קשר

במקרה של שאלות אודות מדיניות פרטיות זו, יש ליצור קשר עם אוביה בכתובת המצוינת בעמוד הבית באתר.