תנאי השימוש באתר אוביה

מדיניות פרטיות מעודכנת ליום 9 בינואר, 2022.

גולש/ת יקר/ה!

ברוך הבא לאתר אוביה מבית אוביה (להלן "האתר" ו-"החברה", בהתאמה). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר זה.

הסכמה לתנאי השימוש

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך זה (להלן "תנאי השימוש"), בנוסף להסכם שנחתם בין החברה ללקוח, ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

השימוש שלך באתר

האתר מספק פלטפורמה ו/או שירות לניהול עובדים, תכנים, מוצרים ומידע (להלן ה-"תוכן" ו/או "השירות המוצע"). תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות המסחריות אשר הוסכמו בין החברה לבין הלקוח בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם ההתקשרות עם הלקוח, או בהוראות תקנון זה.

1. כללי

 1. בתקנון זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

"משתמש" ו/או "גולש"- בכלל זה איש, אישה או גוף משפטי כלשהו, כגון חברה, עמותה, אגודה, שותפות, אשר משתמש באתר בעצמו או באמצעות מי מטעמו לרבות עובדים ו/או צד שלישי הפועל מטעמו, בהתאם להסכם השירות אשר נחתם בין החברה ללקוח.

"לקוח" – מקבל השירותים באמצעות האתר והשירות המוצע מאת החברה, לאור הסכם התקשרות בכתב אשר נחתם בין הצדדים. ההסכם האמור מסדיר את כלל התנאים המסחריים והכלכליים בין הצדדים, בכדי לאפשר למשתמש שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. מקום בו יש שוני בין הוראות תקנון זה לבין ההסכם שנחתם אל מול הלקוח, הוראות ההסכם מול הלקוח הן שיגברו.

"השירות המוצע" – הפלטפורמה המוצעת באתר נועדה לאפשר למשתמשים וללקוח לנהל את כח העבודה הדינאמי שלהם, על גבי תוכנת החברה (על בסיס התקשרותSaaS  – Software as a Service). זאת, המערכת המותאמת לשימוש בנייד או במחשב, המאפשרת לנהל, לשבץ, לנטר, לתקשר והכי חשוב, לחבר בין כל האנשים ובין כל הנקודות שמובילות את העסק קדימה ובהצלחה. כול אלו, לפי אפיון המיועד להשגת מטרות ראשיות של השירות המוצע ללקוח, מתוך ידיעה והבנה כי התוכן המוזן לשירות המוצע עלול להוות מידע אישי ו/או מידע רגיש ו/או מידע מסווג, ובאחריות כל משתמש לבחור ו/או לקבוע את סוג, אופי והיקף המידע המוזן לשירות המוצע, הן מבחינת אמינותו ומהימנותו והן מבחינת רגישותו. על כן, כל המידע המוזן על ידי המשתמש ו/או הלקוח הינו באחריותם הבלעדית ולא תהא להם כל טענה ו/או זכות בנושא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

"התקנון" – תקנון זה, כפי נוסחו העדכני ביותר המפורסם באתר.

"תוכן", או "תכנים" – לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 1. המטרה והתוקף –

מטרת תקנון זה הינה להגדיר את תנאי השימוש באתר החברה והשירותים הניתנים בו.

תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה

2. שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:

 1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר, שלא בהתאם להוראות ההסכם בין החברה ללקוח.
 2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 3. להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers אוRobots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, איסוף, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 4. לשתול ו/או להפעיל ו/או ליצור באתר כל סוג של נזקה, תוכנה זדונית, סוס טרויאני ו/או כל קוד זדוני אחר אשר עלולים לפגוע ו/או להאט את האתר ו/או במידע המופיע בו. החברה רואה בחומרה כל ניסיון לפגיעה זדונית בהתנהלות האתר ו/או במידע המובא בו ו/או בשירות המוצע, ותנקוט בכלל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה למניעת פעילות כאמור.
 5. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
 6. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 7. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 8. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

3. זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

האתר, השירות המוצע והתוכן המופיע בהם ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים.

החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר, בשירות המוצע, או מחוסר שימוש כאמור.

אף על-פי שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר, השירות המוצע ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ו/או הסתמכותך על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

כידוע, אין החברה אחראית לתוכן המוזן לשירות המוצע ו/או לתוצאות ההליך המבוצע באמצעות השירות המוצע, בין אם באמצעות הלקוח ובין אם באמצעות המשתמש. מכאן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע בשירות המוצע, ו/או נגזרותיו ותוצאותיו הכלכליות והמשפטיות.

כל זאת, מתוך ידיעה והבנה של הלקוח והמשתמש כי התוכן המוזן לשירות המוצע עלול להוות מידע אישי ו/או מידע רגיש ו/או מידע מסווג, ובאחריות כל אדם המזין מידע, מכל סוג שהוא, לבחור ולברור את סוג, אופי והיקף המידע המוזן לשירות המוצע, הן מבחינת אמינותו ומהימנותו והן מבחינת רגישותו. על כן, כל המידע המוזן על ידי המשתמש ו/או הלקוח הינו באחריותם הבלעדית ולא תהא להם כל טענה ו/או זכות בנושא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

4. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

כללי

החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

רישום

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן "ההרשמה").

במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון, טלפון נייד וכיו"ב; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר הלקוח, ככל שישנו מאגר כאמור, ואף לבקש ממקבל השירות לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל הלקוח באמצעותו הנך פועל באתר ו/או בשירות המוצע, באמצעות אמצעי ההתקשרות השונים.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש ולסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.

איסוף ושימוש במידע

החברה תנהג בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים במסגרת השימוש באתר בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים כאמור, וכן לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמשים באתר על ידי רישום השימוש שיעשו באתר (לרבות באמצעות cookies), בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:

 1. לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר;
 2. על מנת לשלוח למשתמשים, מעת לעת, תכנים ו/או ליידע את המשתמשים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם והנמכרים על ידי החברה, אם באמצעות דיוור ישיר ואם בדרך אחרת (לרבות באמצעות דואר רגיל לכתובת המגורים או לכתובת אחרת; דואר אלקטרוני; והודעה לצג הטלפון הסלולארי – SMS, MMS או דומיהם כפי שיהיה מקובל ואפשרי מעת לעת).

ככל שאיזה מן המשתמשים אינו מעוניין במשלוח דוא"ל כאמור, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה;

 1. לצורך ניתוח מידע סטטיסטי על ידי החברה ו/או מסירתו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמשים אישית באופן שמי;
 2. לשם יצירת קשר עם המשתמשים במקרה הצורך;
 3. לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור ע"י שליחת הודעה אלקטרונית לכתובת hi@ubeya.com, או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה.

בהקשר זה, יצוין, כי השירות המוצע כולל אפשרות יצירת קשר ישירות מן המערכת למשתמשים השונים וללקוח, ומאפשרת ממשק יעיל ונוח ביניהם. על כן, דע כי ישנה אפשרות לקבלת הודעות והתראות שונות בדרכים שונות, לרבות מיילים והודעות SMS. התראות והודעות אלו אינן בגדר מידע פרסומי אלא כלי שימושי ויעיל לניהול וניצול מקסימאלי של יכולות השירות המוצע.

האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

 1. על פי דרישת המשתמש ו/או לקוח, או בהסכמתם המפורשת;
 2. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
 3. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
 4. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
 5. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הלקוח ושאו המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 6. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, ו/או הלקוח, ו/או המשתמש, ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

5. אבטחת מידע

ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי הלקוח ו/או המשתמש באתר ו/או מי מטעמם.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

ייתכן שתמצא באתר קישורים ('לינקים') לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, שבירות המוצע באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של החברה כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה. חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ו/או חברות קשורות של החברה.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו.

בהתאם למנגנון הודעה והסרה אשר מיושם באתר זה, במידה ומשתמש מזהה כי יש גישה באמצעות האתר לתוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או כל תוכן אחר אשר אין להציגו על פי חוק, עליו לפנות מיד לחברה באמצעות קישור זה: "דווח על תוכן מפר", ולדווח על כך.

יובהר, כי בעת דיווח על תוכן המפר זכויות כלשהן החברה תיצור קשר עם המתלונן ועם הלקוח, בכדי להגיע לבירור מהיר של עובדות המקרה, ובאם תוכח הטענה, תפעל ליישום הוראות הדין כמתבקש.

החברה מצהירה בזאת כי תפעל בהתאם להוראות הדין, במידת האפשר, באם תועלנה טענות כנגד תוכן אליו ניתן לגשת באמצעות השירות, בכדי להגיע לבירור מהיר ומדויק של העובדות ובעת הצורך להסיר מן השירות המוצע כל תוכן המפר תקנון תנאי שימוש זה ו/או את חוקי מדינת ישראל.

למען הסר ספק, האחריות על כל תוכן אשר יופק באמצעות החברה, בכל צורה ו/או פורמט ו/או פלטפורמה שהיא, תהיינה על אחריות המשתמש ו/או הלקוח בלבד. החברה איננה מבצעת בדיקה לתוכן המופק ו/או ניתוח לאופי הנתונים ולזכויות הנגזרות מהם ו/או כל בחינה אחרת לתוכן המוזן לשירות המוצע באתר, וכל טענה ו/או תביעה כנגד שימוש מפר בזכויות מסחריות, זכויות עובדים ו/או זכויות מכל סוג אחר תהיינה על אחריות המשתמש ו/או הלקוח בלבד.

המשתמש מודע ומאשר כי הינו אחראי בצורה ישירה לכל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, בשל עשיית שימוש אסור ומפר ביצירה העונה על הגדרת יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או יצירת עותק מפר מיצירה כאמור ו/או כל הפרת זכות בלעדית הנתונה לבעל זכויות היוצרים, באמצעות החברה. המשתמש יישא באחריות המלאה ובלעדית בגין הפרת זכות יוצרים כאמור ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או קובלנה כנגד החברה.

גרסאות מוצר, מחירים ורישיונות

ייתכן כי חלק מהתוכן, המידע, הסימנים, התרשימים או התמונות הכלולים באתר ומתייחסים למוצרים ו/או לשירותים המוצגים או מוצעים בו, הוכנו לצרכים כלליים עבור אתרי האינטרנט של החברה.

כל המחירים המפורטים הם מחירים מומלצים לצרכן. המחירים המפורסמים מתעדכנים מעת לעת וכפופים לשינויים ללא כל הודעה.

יובהר כי אין בשום תוכן או מידע הכלולים באתר כדי להעניק בכל אופן או לפרש כאילו מוענק בכל אופן רישיון או אישור או זכות כלשהם לאדם ו/או לגוף ו/או לחברה בקשר לקניינה הרוחני של החברה והמידע והתוכן המוצגים באתר.

ציות לתנאים ושיפוי

הינך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הינך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

תחום שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

6. שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

7. שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך (המשתמש ו/או הלקוח) לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

8. יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, יש ליצור קשר עם אוביה בכתובת המצוינת בעמוד הבית באתר.